Οι προτάσεις για ψήφιση στη ΓΣ 23.5.2016

Αυτό το θέμα περιέχει 1 απάντηση, έχει 2 φωνές, και ανανεώθηκε τελευταία από  spatronos 1 έτος, 9 μήνες πριν.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #91

   

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

  • ΑΞΟΝΕΣ: Ι. ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/-ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΙV. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, V. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

   

  Ι ΑΞΟΝΑΣ: Ι.1 ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ/ΜΝΗΜΕΙΩΝ

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  Α. Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μνημείων (ΕΦΑΜ)

  (υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, από προϊστορικά έως και νεότερα)

   

  Β. Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ)

  (από προϊστορικά έως μεταβυζαντινά μνημεία)

   

  Γ. Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων – Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ – ΕΒΑ)

  (χωριστά ΕΠΚΑ και ΕΒΑ)

   

  Δ. Εφορεία Αρχαιοτήτων, Μνημείων και Περιβάλλοντος (ΕΦΑΜΠ)

  (υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, από προϊστορικά έως και νεότερα και προστασία-διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος)

   

  (Να συνεξεταστεί επιπλέον η πρόταση για ίδρυση Εφορειών Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, βλ. ενότητα Ι.2)


   

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

   

  Πρόταση Α. ΕΦΑΜ

  Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μνημείων (υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, από προϊστορικά έως και νεότερα)

  (εναλλακτική πρόταση για τον τίτλο: Εφορεία Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

  Προτείνεται η λειτουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων & Μνημείων (συνένωση αρμοδιοτήτων ΕΦΑ και ΥΝΜΤΕ), που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων, των Μνημείων και των Μουσείων του Νομού – νυν Περιφερειακής Ενότητας (ή άλλης γεωγραφικής ενότητας, βλ. παρακάτω: χωρική αρμοδιότητα), έως και τα σύγχρονα μνημεία. Στόχος των διαχρονικών Εφορειών είναι η ολιστική προσέγγιση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από τις συμβάσεις της περιοδολόγησης.

  Κέντρο της ολιστικής αντίληψης για την προστασία και προβολή των μνημείων μπορεί να αποτελεί η ενιαία Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μνημείων με αρμοδιότητα σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα (Νομός – νυν Περιφερειακή Ενότητα ή μικρότερο τμήμα ή μέρος του Νομού όταν επιβάλλεται από τη σημασία ή την ανάγκη προστασίας), η οποία αναλαμβάνει την προστασία, ανάδειξη και μελέτη όλων των μνημείων, καθώς και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της αντίστοιχης περιοχής, ενδυναμωμένη σε προσωπικό και μέσα. Μια τέτοια Υπηρεσία θα μπορούσε να χαράσσει πραγματικά πολιτική για τον πολιτισμό στην περιοχή ευθύνης της, να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τον πολίτη και να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης.

  Η Ενιαία Εφορεία Αρχαιοτήτων και Μνημείων έχει ως βασική αρχή την διεπιστημονική και ισότιμη συνεργασία κλάδων, επιστημονικών τομέων και αρμοδιοτήτων που προέρχονται από διαφορετικές περιφερειακές υπηρεσίες, με στόχο την ουσιαστική προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Το διαχειριστικό αυτό πλαίσιο διασφαλίζει: α. την αρχαιολογική έρευνα και την ορθότερη επιστημονικά διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία ευλόγως αποτελεί έναν αδιαίρετο και διαρκώς εμπλουτιζόμενο οργανισμό, β. την επιτάχυνση των έργων επί των μνημείων, γ. την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας, από την προϊστορία μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Τη δημιουργία μιας ενιαίας πολυδύναμης Εφορείας, κέντρο στην διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και κέντρο πολιτιστικών δράσεων σε κάθε περιφερειακή ή άλλη χωρική ενότητα, δ. την άρση του προβλήματος αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, και τον εξορθολογισμό των σωστικών επεμβάσεων σε δημόσια έργα και σε οικόπεδα ιδιωτών, ε. την αμεσότερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών, στ. το σχεδιασμό ποικίλων εξωστρεφών δράσεων για την τοπική κοινωνία, ζ. τον εξορθολογισμό πόρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της κτηριακής-υλικοτεχνικής υποδομής, την ενδυνάμωση των Εφορειών με τις απαραίτητες για τη λειτουργία τους ειδικότητες εργαζομένων.

  Ζητούμενο για τις ενιαίες Εφορείες αποτελεί τόσο η επαρκής στελέχωσή τους, όσο και η θεσμική κατοχύρωση των ειδικοτήτων του επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο των νέων τμημάτων τους, για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών προστασίας και διαχείρισης των μνημείων (π.χ. προϊστορικοί – κλασικοί – βυζαντινοί αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, ζωοαρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, γεωλόγοι, ιστορικοί τέχνης, λαογράφοι, εθνολόγοι, ιστορικοί, συντηρητές, γραφίστες, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί κλπ.). Για την εξασφάλιση του θεσμικού ρόλου των ειδικοτήτων πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα, ώστε η ανάθεση μελετών, η ερευνητική δραστηριότητα, η επίβλεψη έργων, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση επιμέρους εργασιών, οι δράσεις ανάδειξης κλπ να ανατίθενται μόνο στις συναφείς ειδικότητες προσωπικού. Συνεπώς, προτείνεται σαφής διατύπωση και περιγραφή κάθε οργανικής θέσης επιστήμονα στις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού πρέπει να είναι αναλυτικό καθηκοντολόγιο, το οποίο θα περιγράφει την θέση κάθε επιστήμονα στον φορέα που υπηρετεί και με βάση αυτό θα κρίνεται και θα αξιολογείται.

  Ο Οργανισμός του 2014 ενοποίησε τις Εφορείες Προϊστορικών-Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η ενοποίηση έγινε με τρόπο βιαστικό και μηχανιστικό και δεν απέβη προς όφελος της προστασίας των μνημείων. Η ενοποίηση στο διαχειριστικό σύστημα της Υπηρεσίας προϋποθέτει την κατοχύρωση του κλάδου των αρχαιολόγων και των άλλων συναφών κλάδων ως ειδικών και την σαφή περιγραφή θέσεων και καθηκόντων ώστε να αποφευχθεί η ισοπεδωτική λογική που επικράτησε με τον ισχύοντα οργανισμό. Τα τμήματα δεν υποκατέστησαν τον ρόλο των κατηργημένων  περιοδολογημένων Εφορειών. Το αντίθετο. Τα τεράστια κενά στα βυζαντινά τμήματα ανέδειξαν τις χρόνιες παθογένειες της Υπηρεσίας στο διαχειριστικό, αλλά ακόμη και στο ιδεολογικό πεδίο με την υποβάθμιση κυρίως της βυζαντινής κληρονομιάς. Θεωρούμε ότι ένα σύγχρονο οργανόγραμμα πρέπει να σέβεται την επιστημονική εξειδίκευση προς όφελος τόσο των μνημείων όσο και της επιστήμης. Πρέπει να διασφαλιστούν οι επιστημονικές ειδικότητες και το έργο. Επίσης οι επιστημονικές ειδικότητες δεν είναι μόνο βυζαντινοί/κλασικοί. Σε μια εποχή υψηλής εξειδίκευσης αυτό το μοντέλο ηχεί μάλλον αναχρονιστικό. Λ.χ. γιατί τα προϊστορικά να μην είναι ένα ακόμη ξεχωριστό τμήμα κ.ο.κ. Στο προτεινόμενο σύστημα η ύπαρξη περιοδολογημένων τμημάτων δεν αποτελεί το μείζον στοιχείο γιατί η εξειδίκευση θα περιγράφεται ρητά στον Οργανισμό και θα αφορά στο ειδικό αντικείμενο κάθε επιστημονικής οργανικής θέσης. Μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, να συμπτυχθούν ή και να αναπτυχθούν ακόμη με την προσθήκη τμήματος νεότερων ή και προϊστορικών. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η προσθήκη τμήματος Μουσείων, Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης, για λόγους που είναι περιττό να εξηγηθούν αφού η απουσία του έχει διαπιστωθεί από όλους μας.

  Η πρόταση για την αυξομείωση των τμημάτων δεν συνιστά ασφαλώς σχέδιο συρρίκνωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αφού το πλήθος των οργανικών μονάδων εξαρτάται από τον αριθμό των Εφορειών, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν ώστε να καλύψουν ευχερέστερα το πολιτιστικό απόθεμα της ελληνικής επικράτειας.

   

   

   

  Πρόταση Β. ΕΦΑ

  Ενιαία Εφορεία Αρχαιοτήτων (από προϊστορικά έως μεταβυζαντινά μνημεία)

  Με βάση πολλά στοιχεία της τεκμηρίωσης της παραπάνω πρότασης (βλ. Α), αλλά με δεδομένη την διαφορετική νομοθεσία που διέπει τα νεότερα μνημεία και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και των διαφορετικών αναγκών και των ειδικοτήτων που τα υπηρετούν, προτείνεται η λειτουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των Χώρων, των Μνημείων και των Μουσείων μιας Περιφερειακής Ενότητας  (ή άλλης, μικρότερης ή μεγαλύτερης γεωγραφικής ενότητας, ανάλογα με τις ανάγκες, βλ. παρακάτω χωρική αρμοδιότητα) από τα προϊστορικά έως και τα μεταβυζαντινά μνημεία.

  (Η πρόταση μπορεί να συνδυαστεί με την ίδρυση ΕΝΠοΚ, βλ. Ι.2)

   

   

  Πρόταση Γ. ΕΠΚΑ και ΕΒΑ

  Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

  Προτείνεται η επαναφορά της διάρθρωσης σε ΕΠΚΑ και ΕΒΑ, με βάση τον Οργανισμό του 2003, με αλλαγές στην χωρική αρμοδιότητα με βάση το υπάρχον προσωπικό, καθώς θεωρείται ότι η δημιουργία των ΕΦΑ περισσότερο δυσχέρανε παρά βελτίωσε την μελέτη, τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  (Η πρόταση μπορεί να συνδυαστεί με την ίδρυση ΕΝΠοΚ, βλ. Ι.2)

   

   

  Πρόταση Δ. ΕΦΑΜΠ

  Εφορεία Αρχαιοτήτων, Μνημείων και Περιβάλλοντος

  (υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, από προϊστορικά έως και νεότερα και προστασία-διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος)

  Προτείνεται η λειτουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, Μνημείων & Περιβάλλοντος (συνένωση αρμοδιοτήτων ΕΦΑ, ΥΝΜΤΕ και ΕΥΠΕ), που θα είναι υπεύθυνες για το σύνολο των Χώρων, των Μνημείων και των Μουσείων καθώς και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ή άλλης γεωγραφικής ενότητας, ανάλογα με τις ανάγκες, βλ. παρακάτω χωρική αρμοδιότητα).

  Είναι προφανές ότι η πρόταση προϋποθέτει την ενοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού με ένα τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή την παραχώρηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα προστασίας πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Προφανώς χρειάζεται μελέτη για το ποιες αρμοδιότητες θα μεταφερθούν και ποιες θα ασκηθούν από Διευθύνσεις εκτός των Εφορειών (πχ δεν σημαίνει την κατάργηση της Δασικής Υπηρεσίας).

   

   

   

   

  Πρόταση για τη χωρική αρμοδιότητα των Εφορειών

   

  Η χωρική αρμοδιότητα θα πρέπει να εκτείνεται σε μια Περιφερειακή Ενότητα  ή μικρότερο τμήμα ή μέρος της ΠΕ  όταν επιβάλλεται από τη σημασία/σπουδαιότητα Χώρων ή/και Μνημείων ή την ανάγκη προστασίας (π.χ. Εφορεία Ακροπόλεως, περισσότερες από μία Εφορείες σε ΠΕ  Αττικής και ΠΕ  Θεσσαλονίκης). Το ΔΣ εισηγείται να μπουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι η γεωγραφική ενότητα, η ιστορική ενότητα, η προσβασιμότητα, ο πληθυσμός, η συγκέντρωση μνημείων,  η δυνατότητα λειτουργίας κατά τόπους Γραφείων (π.χ. στις νησιωτικές περιοχές), και με βάση αυτά τα κριτήρια να διαμορφωθούν προτάσεις από τους ίδιους τους συναδέλφους που εργάζονται σε κάθε περιοχή.


   

  Ι ΑΞΟΝΑΣ: Ι.2 ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

   

  (Η πρόταση αυτή θα εξεταστεί στην περίπτωση που έχει προκριθεί είτε η πρόταση Β είτε η πρόταση Γ πρόταση του ΑΞΟΝΑ Ι.1.  Για τις Διευθύνσεις  της Κεντρικής Υπηρεσίας βλ. ΑΞΟΝΑ ΙΙ)

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  Πρόταση Α.

  Εφορείες Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΝΠοΚ)

   

   

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

   

  Πρόταση Α. Εφορείες Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΝΠοΚ)

  Η προστασία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής ή άυλης, επιβεβλημένη από το Νόμο, αποτελεί ευθύνη του ΥΠΠΟΑ, αλλά όχι αντικείμενο των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα διαφορετικό επιστημονικό πεδίο. Η μεθοδολογία και η διοικητική πρακτική κατά συνέπεια διαφοροποιούνται από την εφαρμοζόμενη από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.

  Για την αποτελεσματικότερη προστασία προτείνεται η προστασία των κινητών νεότερων μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς να ασκούνται από τρεις (3) Εφορείες Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΝΠοΚ):

  • Εφορεία Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Βόρειας Ελλάδας με έδρα την Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Θράκης & Ανατολικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ηπείρου.
  • Εφορεία Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αιγαίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες  Κρήτης και  Νοτίου Αιγαίου.
  • Εφορεία Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νότιας Ελλάδας με έδρα την Κόρινθο και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων νήσων. (Εναλλακτικά, οι  Περιφέρειες αυτές ή μόνον η Αττική μπορεί να εξυπηρετούνται από την Κεντρική Υπηρεσία).

  Με τμήματα:

  1. Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων
  2. Τμήμα Μουσείων και Τεκμηρίωσης Νεότερων Κινητών Μνημείων
  3. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας

   

   

   


   

  1.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΦΟΡΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΑ

  (Ευνόητο είναι ότι οι παρακάτω προτάσεις θα αντιστοιχηθούν με την μορφή της Εφορείας που θα προκριθεί στην προηγούμενη ενότητα, πχ αν δεν προκρίνεται η ενοποίηση με το αντικείμενο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο Εφορείας, το αντίστοιχο Τμήμα δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία)

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Πρόταση Α.

  1. Τμήμα Προστασίας και Έρευνας Αρχαιοτήτων και Μνημείων
  2. Τμήμα Μουσείων, Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης
  3. Τμήμα Συντήρησης
  4. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
  5. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   

  Πρόταση Β.

  1. Τμήμα Προστασίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
  2. Τμήμα Προστασίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
  3. Τμήμα Προστασίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  4. Τμήμα Μουσείων, Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης
  5. Τμήμα Συντήρησης
  6. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
  7. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   

  Πρόταση Γ.

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων
  2. Τμήμα Μουσείων, Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Φύλαξης
  3. Τμήμα Αναστήλωσης Μνημείων & Τεχνικών Έργων
  4. Τμήμα Συντήρησης Μνημείων
  5. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής & Ψηφιακής Λειτουργίας

   

  Επιπλέον Τμήματα που έχουν προταθεί (χωρίς να εντάσσονται σε συνολική πρόταση):

  • Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Αρχείου, Δημοσιεύσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών
  • Τμήμα Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης (ειδικά για τις Εφορείες που έχουν πολλά ή μεγάλα Μουσεία)

   

   

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

  Πρόταση Α.

  1. Τμήμα Προστασίας και Έρευνας Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  Το Τμήμα Προστασίας και Έρευνας Αρχαιοτήτων και Μνημείων ως ενιαίο τμήμα, πέρα από την λογική της περιοδολόγησης, αναλαμβάνει την επίβλεψη της προστασίας Χώρων και Μνημείων, των ανασκαφών και άλλων επεμβάσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα αδειοδοτήσεων, τη σύνταξη αρχαιολογικών μελετών. Παράλληλα, με την προσθήκη της αρμοδιότητας της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, η ύπαρξη ενιαίου τμήματος προστασίας και έρευνας διευκολύνει τη διαχρονική και ολιστική προσέγγιση όλων των μνημείων και συμβάλλει στην ενιαία προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα επιταχύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο εσωτερικό του τμήματος οι αρχαιολόγοι, ιστορικοί, λαογράφοι, εθνολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί τέχνης κ.λπ  αναλαμβάνουν τις ειδικές εργασίες που άπτονται της επιστημονικής ειδίκευσής τους. Για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος απαραίτητη είναι η σαφής περιγραφή του τομέα ευθύνης του κάθε εργαζόμενου.

  1. Τμήμα Μουσείων, Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης

  Το Τμήμα Μουσείων, Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης αναλαμβάνει την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας και της ασφάλειας των επισκέψιμων Μουσείων, Μνημείων και Χώρων καθώς και τις πολύπλευρες δράσεις που σχετίζονται με την προβολή τους. Συντονίζει και σχεδιάζει τις εκθέσεις, επανεκθέσεις και περιοδικές εκθέσεις των Μουσείων κάθε Εφορείας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα και τις κεντρικές Διευθύνσεις. Είναι υπεύθυνο για την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για το ευρύ αλλά και ειδικό κοινό, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προβολής, την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, τη συνεργασία με άλλους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, τομέας τουρισμού, τομέας αθλητισμού, καλλιτεχνικοί φορείς, εκπαιδευτική κοινότητα κλπ).

  1. Τμήμα Συντήρησης

  Το Τμήμα Συντήρησης είναι υπεύθυνο για την σύνταξη μελετών και την εφαρμογή μεθόδων συντήρησης σε μνημεία και  κινητά ευρήματα.

  1. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων

  Το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων διατηρεί τις υφιστάμενες αρμοδιότητές του με την πρόσθετη αρμοδιότητα των μελετών και τεχνικών έργων σε νεότερα μνημεία.

  1. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

  Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης διατηρεί τις υφιστάμενες αρμοδιότητές του.

   

   

  Πρόταση Β.

  Αντί για το Τμήμα 1 της πρότασης Α προτείνεται η δημιουργία Τμημάτων με βάση την περιοδολόγηση. Ως προς τα υπόλοιπα τμήματα η πρόταση παραμένει όπως στην Πρόταση Α. Στη βάση αυτή τα τμήματα της έχουν ως εξής:

  1. Τμήμα Προστασίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
  2. Τμήμα Προστασίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
  3. Τμήμα Προστασίας, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  4. Τμήμα Μουσείων, Χώρων, Επικοινωνίας και Φύλαξης
  5. Τμήμα Συντήρησης
  6. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
  7. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   

   

  Πρόταση Γ.

  (η πρόταση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική πρόταση που κατατέθηκε στην ημερίδα και υπάρχει αναρτημένη στο φόρουμ του ΣΕΑ με τον τίτλο: «Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Οργανογράμματος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας»)

  Προτείνεται η λειτουργία ενιαίων Εφορειών Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς (με την συμπερίληψη της προστασίας Νεότερων Μνημείων και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) με την κατά τόπο αρμοδιότητά τους να εκτείνεται στα όρια μίας ή δύο Π.Ε. και με την παρουσία ικανού αριθμού επιστημόνων όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, στην βάση αξιολόγησης των αναγκών εφαρμογής πολιτικών σύγχρονης διαχείρισης, με την ακόλουθη διάρθρωση:

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων
  2. Τμήμα Μουσείων, Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Φύλαξης
  3. Τμήμα Αναστήλωσης Μνημείων & Τεχνικών Έργων
  4. Τμήμα Συντήρησης Μνημείων
  5. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής & Ψηφιακής Λειτουργίας

   

   


   

  ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/-ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ στην ΚΥ

   

  (Οι διαφορετικές προτάσεις στον άξονα αυτό αντιστοιχούν επίσης στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στον ΑΞΟΝΑ Ι-Εφορείες Αρχαιοτήτων ή/και Μνημείων, καθώς η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας πρέπει να αντιστοιχεί λειτουργικά στη διάρθρωση των Εφορειών)

   

  ΙΙ.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/-ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ στην ΚΥ

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  Πρόταση Α.

  Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  Πρόταση Β.

  1. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
  2. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
  3. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  πρόταση Γ.

  Περιφερειακές Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

   

  ΙΙ. 1.2 Εσωτερική διάρθρωση Διεύθυνσης/Διευθύνσεων

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  Πρόταση Α.1 Τμήματα της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Θεσμικού Πλαισίου
  2. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  3. Τμήμα Αναπτυξιακών Δημόσιων και Ιδιωτικών  Έργων
  4. Τμήμα Συστηματικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Δημοσιεύσεων
  5. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Διακρατικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   

  Πρόταση Α.2 Τμήματα της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Θεσμικού Πλαισίου
  2. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  3. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  4. Τμήμα Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  5. Τμήμα Αναπτυξιακών Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων
  6. Τμήμα Συστηματικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Δημοσιεύσεων
  7. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Διακρατικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   

  Πρόταση Β.1 Τμήματα σε ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΙΝΕΠΟΚ

  Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων
  2. Τμήμα Αρχαιολογικής θεσμικής προστασίας και κτηματολογίου
  3. Τμήμα εποπτείας επιστημονικών ιδρυμάτων

  Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων
  2. Τμήμα Αρχαιολογικής θεσμικής προστασίας και κτηματολογίου
  3. Τμήμα εποπτείας επιστημονικών ιδρυμάτων.

  Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  (δεν έχει προταθεί διάρθρωση σε Τμήματα)

   

  Πρόταση Γ.1 Τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων
  2. Τμήμα Μουσείων, Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων, Φύλαξης & Επικοινωνίας
  3. Τμήμα Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης & Προβολής Μνημείων
  4. Τμήμα Νεότερης & Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  5. Τμήμα Μελετών, Αναστήλωσης Μνημείων & Τεχνικών Έργων
  6. Τμήμα Συντήρησης Μνημείων
  7. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής & Ψηφιακής Υποστήριξης
  8. Νομικό Τμήμα

   

   


  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΙ.1 ΚΑΙ ΙΙ.2

   

  Πρόταση Α.

  Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της επικράτειας από τα προϊστορικά έως και τα μεταβυζαντινά ή και τα νεότερα/σύγχρονα χρόνια (σε αναλογία με ό,τι θα έχει αποφασιστεί για τις Εφορείες). Το αντικείμενο της Διεύθυνσης αποτελεί συνένωση επιμέρους αντικειμένων από τη σημερινή Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων. Στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από τις συμβάσεις της περιοδολόγησης. Το διαχειριστικό αυτό πλαίσιο διασφαλίζει:

  α. την ορθότερη επιστημονικά διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, β. τον καλύτερο συντονισμό των έργων επί των μνημείων και χώρων που εκτελούν οι Εφορείες, γ. την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας, από την προϊστορία μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, δ. την άρση του προβλήματος αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, συνεπώς την αμεσότερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων πολιτών, φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων κλπ, ε. τον εξορθολογισμό πόρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της κτηριακής-υλικοτεχνικής υποδομής.

  Άμεσα συνυφασμένη με την Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μνημείων είναι η λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων Μνημείων, όπως προτείνεται (βλ. παρακάτω: ΑΞΟΝΑΣ V. Συλλογικά Όργανα). Στο προτεινόμενο αυτό πλαίσιο η Κεντρική Υπηρεσία αποκεντρώνει τις αρμοδιότητές της στις περιφερειακές υπηρεσίες και αναπτύσσει τον επιτελικό και συντονιστικό της χαρακτήρα, επεξεργάζεται τον σχεδιασμό της αρχαιολογικής πολιτικής καθώς και τον διαρκή εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου προστασίας και ανάδειξης των μνημείων. Η Διεύθυνση επίσης διαχειρίζεται τα αρχαιολογικά έργα στο πλαίσιο των μεγάλων Δημόσιων Έργων που έχουν διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Έτσι, ο φόρτος εργασίας της Διεύθυνσης μειώνεται καθώς η πλειονότητα των υποθέσεων μεταφέρεται προς εξέταση στα Περιφερειακά Συμβούλια Μνημείων. Η Διεύθυνση εισηγείται τα θέματα χάραξης αρχαιολογικής πολιτικής στις ετήσιες Ολομέλειες όλων των μονάδων της ΓΔΑΠΚ οι οποίες θα συγκαλούνται άπαξ ετησίως και θα συζητούν το πρόγραμμα δράσης το οποίο ακολούθως η ΓΔΑΠΚ θα το παραπέμπει στα Κεντρικά Συμβούλια.

   

  Εσωτερική Διάρθρωση

  Πρόταση Α.1 Τμήματα της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Θεσμικού Πλαισίου

  Το Τμήμα  Στρατηγικού Σχεδιασμού και Θεσμικού Πλαισίου συντονίζει τις περιφερειακές υπηρεσίες και επεξεργάζεται τον σχεδιασμό της αρχαιολογικής πολιτικής και της πολιτικής διαχείρισης των μνημείων, καθώς και τον διαρκή εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου προστασίας και ανάδειξης των μνημείων.

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων

  Το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων υλοποιεί τμήμα του έργου των ΔΙΠΚΑ και ΔΒΜΑ (νυν Τμήματα Χώρων), καθώς και τμήμα του έργου της ΔΠΑΝΣΜ που αφορά σε νεότερα και σύγχρονα μνημεία.

  1. Τμήμα Αναπτυξιακών Δημόσιων και Ιδιωτικών  Έργων

  Το Τμήμα Αναπτυξιακών Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων συντονίζει και χειρίζεται όλα τα θέματα αρχαιολογικών ερευνών, ανάδειξης και προστασίας στο πλαίσιο μεγάλων αναπτυξιακών δημόσιων και ιδιωτικών έργων (υποδομών κ.α.)

  1. Τμήμα Συστηματικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Δημοσιεύσεων

  Το Τμήμα Συστηματικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Δημοσιεύσεων ενσωματώνει τις αρμοδιότητες των τμημάτων (Α2 και Β2) των ΔΙΠΚΑ και ΔΒΜΑ, όσον αφορά α) τις αρχαιολογικές έρευνες Πανεπιστημίων, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, ερευνητικών φορέων  και Εφορειών Αρχαιοτήτων και β) τη μελέτη – δημοσίευση κάθε είδους αρχαιολογικού υλικού (μνημεία, μουσειακά αντικείμενα, κινητά και ακίνητα ευρήματα ανασκαφών).

  1. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Διακρατικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Διακρατικών Σχέσεων ενσωματώνει επιμέρους αρμοδιότητες των τμημάτων των ΔΙΠΚΑ-ΔΒΜΑ (Α2 και Β2) και ΔΝΠΑΑΠΚ. Έχει ως αρμοδιότητα τον χειρισμό θεμάτων UNESCO, Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διακρατικών θεσμών καθώς και των Διεθνών σχέσεων και συνεργασιών στον τομέα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

   

  Πρόταση Α.2 Τμήματα της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μνημείων

  Στη θέση του Τμήματος (2) προτείνεται η δημιουργία 3 Τμημάτων στη βάση της περιοδολόγησης (σε αντιστοιχία με την διάρθρωση και το χρονικό εύρος αρμοδιοτήτων των Εφορειών Αρχαιοτήτων, όπως θα έχει αποφασιστεί). Τα λοιπά τμήματα διατηρούν την περιγραφή της ανωτέρω πρότασης. Τα τμήματα διαρθρώνονται ως εξής:

  1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Θεσμικού Πλαισίου
  2. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  3. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
  4. Τμήμα Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  5. Τμήμα Αναπτυξιακών Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων
  6. Τμήμα Συστηματικών Αρχαιολογικών Ερευνών και Δημοσιεύσεων
  7. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Διακρατικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   

  Πρόταση Β.  ΔΙΠΚΑ-ΔΒΜΑ-ΔΙΝΕΠΟΚ

  Προτείνεται η ύπαρξη δύο διακριτών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ-ΔΒΜΑ) και μίας Διεύθυνσης για τα νεότερα μνημεία. Το αντικείμενο των τριών αυτών διευθύνσεων είναι διακριτό επιστημονικά, ενώ ως προς τα νεότερα μνημεία είναι διακριτό και από την άποψη της νομικής προστασίας. Η πρόταση συνένωσης αυτών των αντικειμένων παράγει μια υπερδιεύθυνση που θα είναι και πρακτικά αδύνατο να λειτουργήσει. Ως εκ τούτου, η διάρθρωση που προτείνεται είναι:

  1. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
  2. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
  3. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Προτείνεται να ονομαστεί εκ νέου ΔΙΝΕΠΟΚ, καθώς η «νεοτερη πολιτιστική κληρονομιά» είναι ο όρος που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της προστασίας σύμφωνα με το Ν. 3028, όπου ο όρος «πολιτιστικό απόθεμα» δεν υπάρχει ως αντικείμενο προστασίας).

   

  Β.1 Τμήματα των ΔΙΠΚΑ/ΔΒΜΑ/ΔΙΝΕΠΟΚ

  Α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων. Στις υπάρχουσες αρμοδιότητες προστίθενται τα μεγάλα δημόσια έργα και οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Η αρμοδιότητα για την κατάρτιση  του θεσμικού πλαισίου προστασίας μεταφέρεται στο Τμήμα Α2.
  2. Τμήμα Αρχαιολογικής θεσμικής προστασίας και κτηματολογίου, αρμόδιο για τις οριοθετήσεις/κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας, την ένταξη μνημείων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την τήρηση του αρχαιολογικού κτηματολογίου.
  3. Τμήμα εποπτείας επιστημονικών ιδρυμάτων. Η αρμοδιότητα παραμένει ως έχει με εξαίρεση την διαδικασία για την ένταξη μνημείων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που μεταφέρεται στο Τμήμα Α2.

  Β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων. Στις υπάρχουσες αρμοδιότητες προστίθενται τα μεγάλα δημόσια έργα και  οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις Η αρμοδιότητα για την κατάρτιση  του θεσμικού πλαισίου προστασίας μεταφέρεται στο Τμήμα Β2.
  2. Τμήμα Αρχαιολογικής θεσμικής προστασίας και κτηματολογίου, αρμόδιο για τις οριοθετήσεις/κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας, την ένταξη μνημείων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την τήρηση  του αρχαιολογικού κτηματολογίου.
  3. Τμήμα εποπτείας επιστημονικών ιδρυμάτων. Η αρμοδιότητα παραμένει ως έχει με εξαίρεση την διαδικασία για την ένταξη μνημείων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που μεταφέρεται στο Τμήμα Β2.

  Γ) Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  (δεν έχει προταθεί εσωτερική διάρθρωση)

   

  Πρόταση Γ. Περιφερειακές Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  (η πρόταση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική πρόταση που κατατέθηκε στην ημερίδα και υπάρχει αναρτημένη στο φόρουμ του ΣΕΑ με τον τίτλο: «Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Οργανογράμματος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας»)

  Η πρόταση αυτή εντάσσεται στη λογική μιας οργανωτικής δομής τριών βαθμίδων: μίας αποκλειστικά επιτελικής στην κεντρική υπηρεσία, μίας ενδιάμεσης σε επίπεδο περιφερειών και μίας σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων. Ζητούμενο η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων με τις υποθέσεις να αντιμετωπίζονται από υπηρεσίες εγγύτερες προς τα μνημεία.

  Προτείνεται η σύσταση Περιφερειακών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόκειται για Υπηρεσίες προστασίας και ανάδειξης του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου από τους αρχαίους χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή (σε αντιστοιχία με τις Ενιαίες Εφορείες Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Η κατά τόπο αρμοδιότητα δύναται να συμπίπτει είτε με τα όρια των 13 δευτεροβάθμιων διοικητικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες) είτε με τα όρια των 7 Αποκεντρωμένων Περιφερειακών Διοικήσεων. Οι 7 ή 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα είναι καθ’ ύλην υπεύθυνες για το σύνολο των χώρων, των μνημείων και των Μουσείων της Περιφέρειας έως και τα σύγχρονα μνημεία.

  Η ενδιάμεση αυτή βαθμίδα έχει ως αντικείμενο:

  – το σχεδιασμό και την εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών προστασίας μνημείων και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (με δυνατότητα καθορισμού των όρων λειτουργίας Μουσείων και οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων)

  – την έμπρακτη υποστήριξη των Εφορειών Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όταν διαπιστώνεται αδυναμία υλοποίησης έργων προστασίας μνημείων

  – τη συνεξέταση ζητημάτων που αφορούν σε περισσότερες της μίας Εφορείες Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  – την απευθείας εισήγηση θεμάτων στα Κεντρικά Συμβούλια

  – την εξέταση των θεμάτων αρμοδιότητας των Τοπικών Συμβουλίων (σε συνεργασία με τις Εφορείες και το Νομικό Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης- τα θέματα επί των οποίων ασκείται ιεραρχική προσφυγή να διαβιβάζονται προς εξέταση στο Κ.Α.Σ.)

  – τη σύνταξη, επικαιροποίηση και εξειδίκευση μελετών και τον ενεργό υποστηρικτικό ρόλο στην εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων και μελετών

  – την αναζήτηση συνεργειών με επιστημονικούς φορείς και την εξασφάλιση χορηγιών για την υλοποίηση έργων

   

  Γ.1 Τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  Προτείνεται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις να έχουν τα ακόλουθα Τμήματα:

  1. Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων
  2. Τμήμα Μουσείων, Οργανωμένων Αρχαιολογικών Χώρων, Φύλαξης & Επικοινωνίας
  3. Τμήμα Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης & Προβολής Μνημείων
  4. Τμήμα Νεότερης & Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  5. Τμήμα Μελετών, Αναστήλωσης Μνημείων & Τεχνικών Έργων
  6. Τμήμα Συντήρησης Μνημείων
  7. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής & Ψηφιακής Υποστήριξης
  8. Νομικό Τμήμα

   

   


  • ΙΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  ΙΙΙ. 1 Μουσεία

  1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
  2. Νομισματικό Μουσείο
  3. Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
  4. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκης)
  5. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  6. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
  7. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Κέρκυρας)
  8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και ΜΕΛΜΟΚΕ

  9.1       Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Ακρόπολης (ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία)

  9.2        Μουσείο Ακρόπολης (ως ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία)

  10.1     Επιγραφικό Μουσείο (αυτόνομο)

  10.2      Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με συνένωση με το Επιγραφικό

  10.3      Νομισματικό και Επιγραφικό Μουσείο

   

  ΙΙΙ. 1.2 Τμήματα/εσωτερική διάρθρωση των Μουσείων

  Πρόταση Α.

  1. Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης
  2. Τμήμα Εκθέσεων, Μουσειολογικού Σχεδιασμού και Φύλαξης
  3. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
  4. Τμήμα Συντήρησης
  5. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
  6. Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

   

  Πρόταση Β.

  1. Οργάνωση Τμημάτων ανά Συλλογή (διαφορετικός αριθμός σε κάθε Μουσείο)
  2. Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
  3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας
  4. Τμήμα Συντήρησης
  5. Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

   

   

  Επιπλέον Τμήματα που έχουν προταθεί (χωρίς να εντάσσονται σε συνολική πρόταση):

  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης
  • Γραφείο Φύλαξης (υπαγόμενο στον Διευθυντή)

   

   


  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

  ΙΙΙ. 1.2 Τμήματα/εσωτερική διάρθρωση των Μουσείων

  Πρόταση Α.

  1. Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

  Το Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης ενοποιεί τα υπάρχοντα τμήματα μουσείων που εξειδικεύονται με βάση την περιοδολόγηση ή το είδος των συλλογών. Στόχος του Τμήματος είναι η ολιστική εποπτεία, η έρευνα και η διαχείριση των αρχαιολογικών αντικειμένων, προκειμένου να υποστηριχθεί επιστημονικά η εκθεσιακή λειτουργία του μουσειακού οργανισμού και οι ποικίλες δράσεις ανάδειξης των συλλογών, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις. Οι Συλλογές διατηρούν την υπάρχουσα οργάνωσή τους, με υπεύθυνο επικεφαλής αρχαιολόγο, και λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου.

  1. Τμήμα Εκθέσεων, Μουσειολογικού Σχεδιασμού και Φύλαξης

  Το Τμήμα Εκθέσεων, Μουσειολογικού Σχεδιασμού και Φύλαξης αναλαμβάνει τον μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδιασμό των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Τμήματος Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Παράλληλα διαχειρίζεται και οργανώνει τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια-φύλαξη του Μουσείου.

  1. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

  Το Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης αναλαμβάνει όλη την εξωστρεφή δραστηριότητα των Μουσείων,  όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σύγχρονες επικοινωνιακές προσεγγίσεις στον τομέα των πολιτιστικών οργανισμών: μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις, που απευθύνονται όχι μόνο σε σχολικές ομάδες, αλλά και σε ποικίλες κατηγορίες κοινού (οικογένειες, ομάδες ενηλίκων, ειδικών ενδιαφερόντων, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες κτλ), εκδηλώσεις σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, έρευνες κοινού, επικοινωνιακές δράσεις τοπικής, πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, δημόσιες σχέσεις κ.ά.

  1. Τμήμα Συντήρησης (βλ. ΑΞΟΝΑ Ι. 3 Πρόταση Α)
  2. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (βλ. ΑΞΟΝΑ Ι. 3 Πρόταση Α)
  3. Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης (βλ. ΑΞΟΝΑ Ι. 3 Πρόταση Α)

   

  Πρόταση Β.

  1. Οργάνωση Τμημάτων ανά Συλλογή (διαφορετικός αριθμός σε κάθε Μουσείο)

  Προτείνεται η οργάνωση και η λειτουργία διακριτών Τμημάτων ανά Συλλογή (είτε ανά είδος ευρήματος, είτε χρονολογικά), ανάλογα με το περιεχόμενο και την έκταση των συλλογών του κάθε Μουσείου, με πρόταση που θα διαμορφωθεί χωριστά για κάθε Μουσείο από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε κάθε Μουσείο, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της εργασίας τους.

  Η βάση ενός Μουσείου είναι η επιστημονική και ερευνητική του οργάνωση. Χωρίς αυτή τη λειτουργία δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν και οι υπόλοιπες λειτουργίες, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολή κλπ. Επιπλέον, η ενοποίηση όλων των Συλλογών σε ένα Τμήμα δημιουργεί ανισορροπία, ακόμη και διαχειριστική, αφού συνενώνει σε ένα Τμήμα  το μέγιστο τμήμα των δραστηριοτήτων του Μουσείου. Η διοικητική – οργανωτική αυτοτέλεια των αρχαιολογικών συλλογών σε επίπεδο Τμήματος εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία τους και μοιράζει το αρχαιολογικό έργο σε περισσότερους τομείς, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος και αποτελεσματικότητα στις ενέργειες με σκοπό την πληρέστερη προστασία και την ορθότερη και μέγιστη απόδοση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο κοινό. Τελικά η ολιστική διαχείριση επιτυγχάνεται από το Μουσείο ως σύνολο και όχι από τις Συλλογές ή τα Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά θα είναι αρμόδια και για τις εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των συλλογών που εποπτεύουν.

  1. Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (ή Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)

  Η πρόταση στηρίζεται στο σκεπτικό ότι η Επικοινωνία και η Εκπαίδευση (εκπαιδευτικά προγράμματα) συνδέονται άμεσα και αφορούν πρωτίστως τις εκθεσιακές δράσεις των Μουσείων και πρέπει να σχεδιάζονται με ενιαίο πνεύμα και να συντονίζονται από αρχαιολόγους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αρχαιολογική τεκμηρίωση των σχετικών δράσεων.

  Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός (μουσειολογικό – μουσειογραφικό) των μονίμων εκθέσεων του Μουσείου, καθώς και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Παραγωγή των εκθέσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα του Μουσείου. Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην προβολή των εκδηλώσεων, εκδόσεων του Μουσείου. Χειρισμός θεμάτων διαχείρισης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας με σκοπό τη διάχυση πληροφοριών για τη δραστηριότητα του Μουσείου στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανεύρεση χορηγιών. Σχεδιασμός προτάσεων για πωλητέα αντικείμενα από τα πωλητήρια του Μουσείου. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικών-προωθητικών ενεργειών για δράσεις του Μουσείου. Αναζήτηση, καταγραφή και τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα του Μουσείου. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επικοινωνία με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (πχ δ/νσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και άλλων φορέων. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας (ή Τμήμα Μελετών, Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης)

  Αρμοδιότητες: Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του. Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου, καθώς και των συστημάτων ασφαλείας. Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου (μόνιμων και περιοδικών). Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

  1. Τμήμα Συντήρησης (ή Τμήμα Συντήρησης, Φυσικών Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας)
  2. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

  Αρμοδιότητες: Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων. Τη σύνταξη (σε συνεργασία με λοιπά τμήματα) και υποβολή του ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Μουσείου. Την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του (αν υπάρχουν).

   


   

  • ΙΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   

  ΙΙΙ. 2 ΕΝΑΛΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΠΗΛΑΙΑ

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  Πρόταση Α.

  Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (με Γραφεία κατά τόπους)

  Πρόταση Β.

  1. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων Βορείου Ελλάδος
  2. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων Νοτίου Ελλάδος

   

  Πρόταση Α.

  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας (με Γραφεία κατά τόπους)

  Πρόταση Β.

  1. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος
  2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος

   

  Πρόταση που δεν εντάσσεται στις παραπάνω:

  (Μετονομασία της ΕΕΑ σε) Εφορεία υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς

  ή Εφορεία Εναλίων Μνημείων

   


  Τεκμηρίωση

   

  Πρόταση Α

  Προτείνεται η ύπαρξη μίας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και μίας Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, οι οποίες θα ασκούν πανελλαδικά, μια ενιαία πολιτική διαχείρισης αφενός των εναλίων αρχαιοτήτων αφετέρου των σπηλαίων. Επειδή όμως είναι πολύ σημαντική η προστασία κατά χώραν, προτείνεται να υπάρχουν κατά τόπους Γραφεία, για την καλύτερη λειτουργία των Εφορειών, την εποπτεία των αρχαιοτήτων και την άμεση παρέμβαση (π.χ. Κρήτη, Β. Ελλάδα κλπ). Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων είναι αναγκαία η επαρκής στελέχωσή τους και ο πλήρης και σύγχρονος εξοπλισμός τους.

  Επίσης, κρίνεται αναγκαίο κατά διαστήματα να πραγματοποιούνται σεμινάρια και επιμορφώσεις σε όλο το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ενάλια αρχαιολογία, τη σπηλαιολογία και την παλαιοντολογία, ώστε να είναι ευχερέστερη η συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, η αναγνώριση και η προστασία σπηλαίων με ανθρωπογενή κατάλοιπα και εναλίων αρχαίων.

   

   

  Πρόταση Β

  Να διεκδικηθούν 2 ΕΕΑ και 2 ΕΠΣ, γιατί αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη εγγύτητα στο αντικείμενο της προστασίας, δηλαδή τις αρχαιότητες.

   

   

  Εφορεία υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς

  ή Εφορεία Εναλίων Μνημείων

  (αντί του τίτλου «Εναλίων Αρχαιοτήτων»)

  Θα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος της Εφορείας, για να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές της. Δεν είναι μόνο Εφορεία των εναλίων αρχαιοτήτων, αλλά Εφορεία όλης της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς χωρικά η αρμοδιότητά της περιλαμβάνει εκτός της θάλασσας και λίμνες και ποταμούς, ενώ χρονικά ασκεί προστασία και σε ναυάγια που έχουν συντελεσθεί έως και 50 χρόνια από το εκάστοτε σήμερα και όχι μόνο στα κατά το Νόμο «αρχαία».

   

   

   

   


  • ΙΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΙΙΙ. 3 Αρχαιολογικά Ινστιτούτα

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Πρόταση Α

  Να μην συσταθούν Αρχαιολογικά Ινστιτούτα

  Πρόταση Β

  Να συσταθεί 1 Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

  Πρόταση Γ

  Να συσταθούν περισσότερα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα (ανά έδρα αποκεντρωμένης Διοίκησης)

   

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

   

  Πρόταση Α. Να μην συσταθούν Αρχαιολογικά Ινστιτούτα

  Προτείνεται η ενοποίηση των τέως Αρχαιολογικών Ινστιτούτων με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, με τρόπο που θα ενισχύει τον ερευνητικό χαρακτήρα των περιφερειακών υπηρεσιών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης των συναδέλφων που θα υπηρετούν στις Εφορείες προτείνεται η εκ περιτροπής απασχόλησή τους στα διαφορετικά Τμήματα εκάστης Ενιαίας Εφορείας, και ιδίως στο Τμήμα που έχει ως αρμοδιότητα την έρευνα.

  Άλλωστε, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων παράγουν πρωτογενή αρχαιολογική έρευνα και η ερευνητική τους δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, επιστημονικούς καταλόγους κλπ.) πρέπει να τονιστεί.

   

   

  Πρόταση Β. Να συσταθεί 1 Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

  Προτείνεται η Ίδρυση ενός τουλάχιστον Κεντρικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

  Η κατάργηση των Ινστιτούτων αποτέλεσε μια απόλυτα λανθασμένη επιλογή και σηματοδότησε την πλήρη εγκατάλειψη της προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προγραμματισμού δημοσίευσης παλαιών ανασκαφών και ευρημάτων. Το Ινστιτούτο αυτό θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί πανελλαδικά, ιδρύοντας για παράδειγμα παραρτήματα (σε επίπεδο Γραφείου ή Τμήματος) σε διάφορες περιοχές και οι συνάδελφοι να υπηρετούν εκεί με μέγιστο όριο θητείας (πχ 5 χρόνια).

  Στη δραστηριότητά του θα μπορούσαν να ενταχθούν:

  1. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων παλαιών ανασκαφών, ύστερα από πρόταση των Εφορειών Αρχαιοτήτων ή και ομάδων συναδέλφων. Το Ινστιτούτο θα μπορούσε να συντονίζει τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, αλλά πιθανώς να φροντίζει για τις αποσπάσεις των Αρχαιολόγων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές δημοσιεύσεις. Επίσης, να φροντίζει ώστε να δημοσιοποιούνται ευρήματα παλαιών ανασκαφών που είναι ελεύθερα για μελέτη από νέους ερευνητές, διδάκτορες, μεταπτυχιακούς κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην προώθηση της έρευνας.
  2. Το πρόγραμμα για την δημοσίευση επιστημονικών καταλόγων των Μουσείων της Περιφέρειας. Αποτελεί σημαντικό καθήκον της Υπηρεσίας, η σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών καταλόγων των Μουσείων.
  3. Τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες και την προετοιμασία και υποβολή των σχετικών προτάσεων για χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με την έρευνα.

   

   

  Πρόταση Γ. Να συσταθούν περισσότερα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα (ανά έδρα αποκεντρωμένης Διοίκησης)

  Όπως η πρόταση Β, αλλά σε κάθε έδρα αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλ. 7 Αρχαιολογικά Ινστιτούτα σε όλη τη χώρα.

   

   

   

  • ΙΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΙΙΙ. 4 Τεκμηρίωση και Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  Πρόταση Α

  1. Εφορεία Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία)

  Πρόταση Β

  1. Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ως Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας)

  Πρόταση Γ

  1. Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ως Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας)
  2. Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών (ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία)

   

   


  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

   

  Πρόταση Α – Εφορεία Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία)

  Το αντικείμενο της Εφορείας αποτελεί συνένωση αντικειμένων της Δ/νσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών.

  Διάρθρωση Εφορείας σε Τμήματα:

  1. Τμήμα Προστασίας και Ανάκτησης Πολιτιστικών Αγαθών
  2. Τμήμα Αρχαιοπωλείων, Κατόχων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών
  3. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων
  4. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   

  Πρόταση Β – Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ως Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας)

  Προτείνεται η λειτουργία Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών,  γιατί είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας νέας επιτελικού και εκτελεστικού χαρακτήρα Κεντρικής Διεύθυνσης, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον ουσιαστικό έλεγχο της νόμιμης αλλά και με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων συντονίζοντας και εποπτεύοντας το έργο των Εφορειών, σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή διοικητική πρακτική, με 5 Τμήματα:

  1. Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών,
  2. Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων,
  3. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης,
  4. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων
  5. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   

  Πρόταση Γ – Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ως Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας) & Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών (ως ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία)

  Προτείνεται η λειτουργία Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών με 4 Τμήματα:

  1. Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών,
  2. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης,
  3. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων
  4. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης)

  και, παράλληλα, η λειτουργία Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών ως Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας

   

   

   

   

  • ΙV ΑΞΟΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  [Σημείωση: η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών δεν έχει περιληφθεί εδώ ως Διεύθυνση υπαγόμενη στη ΓΔΑΠΚ, γιατί η διάρθρωσή της και οι εναλλακτικές έχουν συζητηθεί στο κεφάλαιο ΙΙΙ.4)

   

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   

  1.1 Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Μουσειολογικής Έρευνας

  Με τμήματα:

  1. Τμήμα Μουσειακής Πολιτικής και Διαχείρισης Μουσείων
  2. Τμήμα Μουσειολογικού και Μουσειογραφικού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Περιοδικών Εκθέσεων και Διακρατικών Συνεργασιών
  1. Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

   

  1.2 Γενική Διεύθυνση Μουσείων

   

  1. Διεύθυνση Επικοινωνίας, Εκπαιδευτικών Δράσεων & Προβολής

  Με τμήματα:

  1. Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων
  • Τμήμα Διαπολιτιστικών Θεμάτων

   

  1. Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Ψηφιακών Εφαρμογών

  Με τμήματα:

  1. Τμήμα Ιστορικού Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων
  2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Τμήμα Ψηφιακών Δράσεων και Εφαρμογών

   

  4.1 Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας

  Υπαγόμενη στη ΓΔΑΠΚ

  4.2 Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας

  Υπαγόμενη στη ΓΔΑΜΤΕ

   

  1. Διεύθυνση Συντήρησης

   

  1. Διεύθυνση Αναστήλωσης στη ΓΔΑΠΚ (διαφορετική από τις αρμοδιότητες της ΓΔΑΜΤΕ)

   

   

  Τμήματα που έχουν προταθεί να υπάγονται στη ΓΔΑΠΚ ως αυτοτελή Τμήματα ή να υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω Διευθύνσεις:

   

  1. Τμήμα Γραμματείας Κεντρικών Συμβουλίων

                         

  1. Τμήμα Χωρικών Ρυθμίσεων και Απαλλοτριώσεων

                         

  1. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων

   


  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

   

  1.1 Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Μουσειολογικής Έρευνας

  Το αντικείμενο της Διεύθυνσης αποτελεί συνένωση επιμέρους αντικειμένων από τη σημερινή Διεύθυνση Μουσείων και Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  Εσωτερική Διάρθρωση:

  1. Τμήμα Μουσειακής Πολιτικής και Διαχείρισης Μουσείων

  Το Τμήμα Μουσειακής Πολιτικής και Διαχείρισης Μουσείων αναλαμβάνει την επεξεργασία και παρακολούθηση θεμάτων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας, επέκτασης και πιστοποίησης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Μουσείων και Συλλογών και την υποστήριξη του έργου της καταγραφής, αποθήκευσης και φύλαξης αντικειμένων που φυλάσσονται σε αυτά.

  1. Τμήμα Μουσειολογικού και Μουσειογραφικού Σχεδιασμού

  Το Τμήμα Μουσειολογικού και Μουσειογραφικού Σχεδιασμού εκπονεί μουσειολογικές – μουσειογραφικές μελέτες και υποστηρίζει τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες όσον αφορά τον μουσειολογικό – μουσειογραφικό σχεδιασμό νέων εκθέσεων /επανεκθέσεων  των συλλογών τους.

  1. Τμήμα Περιοδικών Εκθέσεων και Διακρατικών Συνεργασιών

  Το Τμήμα Περιοδικών Εκθέσεων και Διακρατικών Συνεργασιών αναλαμβάνει την σύνταξη ή την επεξεργασία μουσειολογικών − μουσειογραφικών μελετών για την οργάνωση εκθέσεων, μόνιμων ή περιοδικών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαχειρίζεται επίσης τα διεθνή δίκτυα συνεργασιών και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

  1. Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  Το Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναλαμβάνει την τεκμηρίωση του Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

   

  1.2 Γενική Διεύθυνση Μουσείων

  (η πρόταση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική πρόταση που κατατέθηκε στην ημερίδα και υπάρχει αναρτημένη στο φόρουμ του ΣΕΑ με τον τίτλο: «Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Οργανογράμματος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας»)

  Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Μουσείων θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης, στη βάση της λογικής μιας οργανωτικής δομής τριών βαθμίδων: μίας αποκλειστικά επιτελικής στην κεντρική υπηρεσία, μίας ενδιάμεσης σε επίπεδο περιφερειών και μίας σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων. Ζητούμενο η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων με τις υποθέσεις να αντιμετωπίζονται από υπηρεσίες εγγύτερες προς τα μνημεία.

  Κάθε Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των   Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Ειδικών Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Εφορειών. Σε κάθε Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Οι Γενικές Διευθύνσεις οφείλουν να έχουν αποκλειστικά επιτελική λειτουργία για τη χάραξη και το σχεδιασμό πολιτικών, καλύπτοντας το σύνολο των τομέων άσκησης επιστημονικού και διοικητικού έργου, χωρίς να εμπλέκονται στην άσκηση του τρέχοντος διοικητικού έργου. Εξαίρεση δύνανται να αποτελέσουν εισηγήσεις προς τα Κεντρικά Συμβούλια.

   

   

  1. Διεύθυνση Επικοινωνίας, Εκπαιδευτικών Δράσεων & Προβολής

  Προτείνεται η δημιουργία Διεύθυνσης με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπτυξη ουσιαστικής και εντατικής επικοινωνιακής πολιτικής για την προβολή του συνόλου του διαχρονικού μνημειακού πλούτου της επικράτειας, καθώς και την υποστήριξη – ανάδειξη του πολυεπίπεδου έργου των Εφορειών και των Μουσείων. Οι δράσεις της Διεύθυνσης θα αφορούν σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία διαφόρων ιστορικών περιόδων, σε μουσειακές συλλογές διαφορετικών κατηγοριών, σε ιστορικούς τόπους και στην άυλη κληρονομιά. Το αντικείμενο  της Διεύθυνσης αποτελεί συνένωση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας (Δ/νση Μουσείων), της Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας και τμήματος της Δ/νσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο των δράσεων προβολής επιδιώκεται  η συνεργασία με φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας και οι κατά τόπους Διευθύνσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Αλλαγής, ο Τομέας του Τουρισμού, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την εξασφάλιση ενός δημόσιου και επιστημονικά τεκμηριωμένου τρόπου προβολής.

  Εσωτερική διάρθρωση:

  1. Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων
  3. Τμήμα Διαπολιτιστικών Θεμάτων

   

   

  1. Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Ψηφιακών Εφαρμογών

  Με Τμήματα:

  1. Τμήμα Ιστορικού Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων
  2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  3. Τμήμα Ψηφιακών Δράσεων και Εφαρμογών

   

   

  4.1 Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας

  Η Δ/νση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας με ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων και Φωτογραμμετρίας, μπορεί να υπάγεται στη ΓΔΑΠΚ.

  4.2 Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας

  Ομοίως, με υπαγωγή στη ΓΔΑΜΤΕ

   

   

  1. Διεύθυνση Συντήρησης

  (Προαπαιτούμενη η συζήτηση/διαβούλευση με τους συναδέλφους συντηρητές και τους Συλλόγους τους)

  Η εσωτερική διάρθρωση να καθοριστεί από τους συναδέλφους συντηρητές και τους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα αρχαιομετρίας και εφαρμογής θετικών επιστημών σε αρχαιολογικά υλικά, όπως αντιστοιχεί στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις.

   

   

  1. Διεύθυνση Αναστήλωσης υπαγόμενη στη ΓΔΑΠΚ

  (Προαπαιτούμενη η συζήτηση/διαβούλευση με τους συναδέλφους μηχανικούς και τους Συλλόγους τους)

  Θεωρώντας ότι το έργο της αναστήλωσης επί των μνημείων, όπως άλλωστε και αυτό της συντήρησης, αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, προτείνεται να δημιουργηθεί στη ΓΔΑΠΚ ενιαία Διεύθυνση Αναστήλωσης, με εσωτερική διάρθρωση που θα προταθεί από τους αρμόδιους συναδέλφους και τα συλλογικά τους όργανα.

   

   

  Τμήματα που έχουν προταθεί (αυτοτελώς στη ΓΔΑΠΚ ή υπαγόμενα σε Διεύθυνση)

   

  1. Τμήμα Χωρικών Ρυθμίσεων και Απαλλοτριώσεων

  Είτε αυτοτελές είτε υπαγόμενο σε Διεύθυνση της ΓΔΑΠΚ με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Η κήρυξη-οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, ο καθορισμός Ζωνών Προστασίας αρχαιολογικών χώρων ιστορικών τόπων και μνημείων που χρονολογούνται έως το 1830 καθώς και των νεότερων θρησκευτικών μνημείων.
  2. Η εκπόνηση τοπογραφικών μελετών κήρυξης – οριοθέτησης, αναοριοθέτησης και ζωνών προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων.
  3. Η ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και η διαρκής ενημέρωση και διαχείριση των δεδομένων αυτού.
  4. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και της εξαγοράς ακινήτων και των στερήσεων χρήσεων γης, καθώς και η κτηματογράφηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων και η συγκρότηση αρχείου αυτών.
  5. Και τέλος η αξιολόγηση πολεοδομικών-ρυθμιστικών μελετών ανάπτυξης και οργάνωσης περιοχών (Γ.Π.Σ, ΣΧΟΟΑΠ, ΕΣΧΑΔΑ κ.α.), στις οποίες περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και μνημεία που χρονολογούνται έως το 1830, καθώς και των λοιπών σχετικών με αυτές μελετών (Σ.Μ.Π.Ε, Μ.Π.Ε κ.ά.)

   

  1. Τμήμα/Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων

  Για βοήθεια στο χειρισμό σύνθετων υποθέσεων που άπτονται της χρηστής εφαρμογής της νομοθεσίας, για υποβοήθηση της παρουσίας των Εφορειών στα δικαστήρια.


  V ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

   

  V 1. Κεντρικά Συμβούλια     

  Τα τρία Κεντρικά Συμβούλια (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων και Συμβούλιο Μουσείων) θα πρέπει να είναι όργανα αποφασιστικά (και όχι γνωμοδοτικά). Τα μέλη τους πρέπει να ορίζονται ex officio, με παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και εκλογή από φορείς (π.χ. εκπρόσωπος Πανεπιστημίου, ΤΕΙ συντήρησης, εκπρόσωπος αρχαιολόγων μετά από καθολική ψηφοφορία, συντηρητών, ΤΕΕ, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) και σε αυτά να προεδρεύει ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανεξαρτησία τους από την πολιτική ηγεσία και στο κύρος των αποφάσεών τους.

  Το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ θα μπορούν να εξετάζουν μείζονα αρχαιολογικά θέματα, θέματα διαπεριφερειακού χαρακτήρα καθώς και να λειτουργούν ως δευτεροβάθμια όργανα εξέτασης υποθέσεων των περιφερειακών συμβουλίων. Το ΚΑΣ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε Συμβούλιο στο οποίο θα εξετάζονται λιγότερα τοπικά θέματα διαχείρισης μνημείων και χώρων (με την αναβάθμιση των ΠΣΜ- βλ. V.2), ενώ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε όργανο που παίζει ενεργό ρόλο στην συζήτηση και την έγκριση της μακροπρόθεσμης αρχαιολογικής πολιτικής και του ετήσιου πλάνου που χαράζει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού.

  Οι Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων και Μνημείων και οι άλλες κεντρικές Διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ εισηγούνται τα αντίστοιχα θέματα αρμοδιότητάς τους. Τα θέματα που αφορούν στις περιφερειακές υπηρεσίες θα μπορούν να τις εισηγούνται στο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ ή ΚΣΜ απ’ ευθείας οι ίδιες ή σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις.

   

  V 2. Περιφερειακά Συμβούλια Μνημείων                                                  

  Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων αναβαθμίζονται (σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους), μετονομάζονται σε Περιφερειακά Συμβούλια Μνημείων, και λειτουργεί ένα σε κάθε Περιφέρεια. Ο τρόπος συγκρότησής τους θα ακολουθεί την αντίστοιχη προτεινόμενη  συγκρότηση των Κεντρικών Συμβουλίων (βλ. V.1).

  Στα ΠΣΜ θα εξετάζονται όλα τα θέματα των περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών που αφορούν την χωρική περιφέρεια. Θα είναι και αυτά αποφασιστικά όργανα.

  Σε περίπτωση ενστάσεων επί των αποφάσεων των ΠΜΣ, οι υποθέσεις θα παραπέμπονται για εξέταση στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο.

   

   

   

  #95

  spatronos
  Participant

  Διορθωτική πρόταση επί της «Διεύθυνσης Αρχείου Μνημείων και Ψηφιακών Εφαρμογών» της Κεντρικής Υπηρεσίας με βάση τις επιταγές του Ν. 3028/2002 και τις απαιτήσεις του επιστημονικού και διαχειριστικού αντικειμένου της Διεύθυνσης:

  Ονομασία:
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  Τμήματα:
  1) Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Συντονισμού Ψηφιακών Δράσεων
  2) Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.